Iнформація емітента

Загальна інформація емітента
Інформація НАСК «ОРАНТА», підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
  • Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»
  • Код ЄДРПОУ: 00034186
  • Код ISIN: UA4000084511
  • Тікер: SORN

Відповідно до  рішення річних Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2015 року, оформленого протоколом № 1/2015 від 23.04.2015 року, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (ідентифікаційний код 00034186) продовжує свою діяльність в результаті зміни типу і найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА». Установчий договір «НАСК «ОРАНТА» відсутній.  НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» заснована Фондом державного майна України шляхом перетворення Української державної страхової комерційної організації («Укрдержстрах»), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 p.  №709 «Про створення НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ОРАНТА» в порядку та на умовах передбачених Указом Президента України від 15 червня 1993 p. «Про корпоратизацію підприємств».


У НАСК «ОРАНТА» відсутні філії та представництва.  Рішень про створення філій та представництв Загальними зборами акціонерів НАСК «ОРАНТА» не приймалося.  В регіонах України НАСК «ОРАНТА» представлена ​​структурними підрозділами головного офісу (безбалансовими) –  дирекції та відділення. Зазначені структурні підрозділи НАСК «ОРАНТА» діють на підставі типових положень, затверджених рішенням Правління НАСК «ОРАНТА».


Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулися 4 грудня 2014 року, внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність органів управління та контролю НАСК «ОРАНТА» (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Правління) визнані такими, що втратили чинність з 4 грудня 2014 року.Загальними зборами акціонерів НАСК «ОРАНТА» не затверджувались принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.


Загальними зборами акціонерів НАСК «ОРАНТА» 19 лютого 2016 року затверджено: Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА», Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА».

Загальними зборами акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулися 22 квітня 2016 року, Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА» затверджено у новій редакції.
Статутний капітал НАСК «ОРАНТА» становить 159 000 000,00 (сто п’ятдесят дев’ять мільйонів) гривень. Статутний капітал розділений на 132 500 000 (сто тридцять два мільйони п’ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,20 (одна грн. 20 коп.) гривень кожна.

Форма існування простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» бездокументарна.

Дата опублікування (розміщення) - 17 червня 2016

від 11.05.2023 10:00:00

Положення про винагороду Голови Правління та членів Правління НАСК «ОРАНТА

pdf. 223.7 КБ
від 05.10.2022 15:00:00

Положення про винагороду членів Наглядової ради НАСК «ОРАНТА»

pdf. 239.67 КБ
від 22.09.2022 15:25:00

Інформація про відокремлені підрозділи

pdf. 408.33 КБ
від 22.09.2022 15:24:00

Свідоцтво на знак товарів і послуг №46386

pdf. 564.1 КБ
від 22.09.2022 15:23:00

Свідоцтво на знак товарів і послуг №46385

pdf. 570.78 КБ
від 22.09.2022 15:22:00

Свідоцтво на знак товарів і послуг №6562

pdf. 557.84 КБ
від 22.09.2022 15:21:00

Інформація про компанію та фінансові послуги

pdf. 534.38 КБ
від 22.09.2022 15:21:00

Свідоцтво на знак товарів і послуг №6561

pdf. 568.65 КБ
від 22.09.2022 15:18:00

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

pdf. 52.24 КБ
від 20.09.2022

Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА»

pdf. 167.69 КБ
від 22.02.2022

Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НАСК«ОРАНТА»

pdf. 152.02 КБ
від 14.12.2021

Статут ПАТ «НАСК«ОРАНТА»

pdf. 15.17 МБ
від 25.05.2015

Положення про дирекції ПАТ «НАСК«ОРАНТА»

pdf. 95.03 КБ
від 25.05.2015

Положення про відділення ПАТ «НАСК«ОРАНТА»

pdf. 90.65 КБ
від 23.05.2015

Положенння про надання інформації

pdf. 79.72 КБ
Структура власності ПАТ «НАСК «ОРАНТА»

Відповідно до пункту 2011 Постанови Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” (зі змінами, внесеними Постановою НБУ № 77 від 20.04.2022) небанківські фінансові установи, протягом дії воєнного стану в Україні не розміщують відомості про свою структуру власності на власних вебсайтах.

Відомості про структуру власності ПАТ «НАСК «ОРАНТА» буде розміщено на сайті протягом 10 робочих днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Перелік афілійованих осіб
Юридичні особи,  в яких ПАТ «НАСК «ОРАНТА» володіє значним пакетом акцій  або частиною активів
Назва / країна Ідентифікаційний код Відсоток участі Кількість акцій (шт), розмір (грн)
 АТ «Концерн «ОРАНТА»
Україна
 25404572  76,19%
в АТ «Концерн ОРАНТА»
320 001
акції прості іменні

ТОВ «Гарант-АСІСТАНС»,
Україна
 30405115  99,00%
в ТОВ «Гарант-АСІСТАНС»
4 950 000,00 грн (частка)
Юридичні особи, які володіють значним пакетом акцій  ПАТ «НАСК «Оранта»
ТОВ "НС-ФІНАНС"
43896570

72,2482 %
в НАСК «ОРАНТА»

95 728 912 (акції прості іменні)
СHILWELL LIMITED, 
Республіка Кіпр
НЕ 232644

9,990754%
в НАСК «ОРАНТА»

13237750 
акції прості іменні
VISILINE LIMITED, Республіка Кіпр
НЕ 2326671

9,423811%  
в НАСК «ОРАНТА»

12486550 
акції прості іменні
CEZAVELIOS HOLDINGS LTD, Республіка Кіпр
НЕ 243450
5,623169% 
в НАСК «ОРАНТА»
7450700 
акції прості іменні
Фізичні особи та члени їх сім’ї, які мають вирішальний вплив на прийняття рішень органами управління, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління
Посада
 П.І.Б.
 Паспортні дані фізичної особи
Кількість належних акцій, шт.
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Дата набуття статусу афілійованої особи
Голова Правління
Мейзнер Яцек Якуб * 0 0 20.05.2021
Заступник Голови Правління
Чорний Віталій Степанович * 0 0 29.12.2020
Голова Наглядової ради
Болховітінов Олексій Семенович
* 0 0 27.09.2022
Член Наглядової ради
Лисицький Артем Геннадійович
* 100 0,000075 27.09.2022
Член Наглядової ради
Зосімов Олексій Іванович
* 0 0 27.09.2022
Член Наглядової ради
Фоменко Андрій Васильович
* 0 0 27.09.2022
Член Наглядової ради
Гордієнко Ігор Миколайович
* 0 0 27.09.2022
Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи
Найменування юридичної особи/ Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Ідентифікаційний номер юридичної особи/ паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) Зв’язок
Ярославський Олександр Владиленович
- Опосередковане володіння пакетом акцій у розмірі 72,24%
*Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних та прізвища ім’я по батькові та паспортні дані членів своїх сімей. Члени сімей зазначених осіб не володіють акціями НАСК «ОРАНТА».
Дата оприлюднення (розміщення) інформації - 05 листопада 2020 року.
Розкриття особливої інформації
10.05.2023 10:00:00

Зміна складу посадових осіб емітента

rar. 294.24 КБ
22.02.2023 08:58:00

Зміна складу посадових осіб емітента

rar. 290.41 КБ
28.09.2022

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

rar. 299.81 КБ
28.09.2022

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

rar. 365.68 КБ
16.02.2022

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

zip. 297.02 КБ
04.01.2022 09:57:00

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

zip. 294.62 КБ
30.12.2021 12:37:00

Відомості про зміну акціонерів

zip. 319.19 КБ
16.12.2021 13:17:00

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

zip. 301.36 КБ
15.12.2021 09:57:00

Набуття контрольного пакета акцій

zip. 305.75 КБ
15.12.2021 09:15:00

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

zip. 355.46 КБ
19.10.2021 13:07:00

Відомості про зміну акціонерів

zip. 331.94 КБ
19.07.2021 09:30:00

Зміна складу посадових осіб емітента

zip. 304.03 КБ
25.06.2021 15:00:00

Зміна складу посадових осіб емітента

zip. 305 КБ
16.06.2021

Відомості про зміну акціонерів

zip. 349.12 КБ
21.05.2021 10:21:00

Зміна складу посадових осіб емітента

zip. 349.12 КБ
06.05.2021 14:38:00

Відомості про зміну акціонерів

zip?1661411365311235. 349.12 КБ
30.12.2020 09:55:00

Зміна складу посадових осіб емітента

zip. 349.12 КБ
28.12.2020

Відомості про зміну акціонерів

zip. 349.12 КБ
05.11.2020 09:49:00

Відомості про зміну акціонерів

zip. 349.12 КБ
26.08.2020 16:24:00

Відомості про зміну акціонерів

zip. 103.09 КБ
20.12.2018

Зміна складу особових осіб емітента

rtf. 75.26 КБ
13.11.2018

Рішення емітента про утворення припинення його філій, представництв

rtf. 70.08 КБ
13.11.2018

Зміна складу посадових осіб емітента

rtf. 69.84 КБ
24.09.2018

Зміна складу посадових осіб емітента

docx. 25.23 КБ
21.09.2018

Повідомлення про заміну Наглядової ради НАСК ОРАНТА

pdf. 185.06 КБ
17.11.2016

Зміна складу особових осіб емітента

doc. 50 КБ
21.10.2016

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 107.64 КБ
21.10.2016

Повідомлення про зміну членів Наглядової ради – представників акціонера

pdf. 21.71 КБ
25.04.2016

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 128.01 КБ
22.02.2016

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 114.31 КБ
22.02.2016

Рішення вищого органу емітента про зменшення статуного капіталу

pdf. 99.74 КБ
31.08.2015

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 80.13 КБ
27.04.2015

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 79.85 КБ
27.02.2015

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 79.95 КБ
08.12.2014

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 136.76 КБ
28.03.2014

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 98.02 КБ
06.03.2014

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 78.19 КБ
06.12.2013

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 78.31 КБ
01.10.2013

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 79.15 КБ
01.10.2013

Зміна складу посадових осіб емітента

pdf. 80.81 КБ
Повідомлення
28.01.2022 15:08:00
Календарний план на 2022 рік

Календарний план на 2022 рік розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті ПАТ «НАСК «ОРАНТА» інформації (крім особливої інформації), документів та повідомлень 

18.01.2022 15:09:00
Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 22 лютого 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА».

18.01.2022 15:06:00
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" та проект порядку денного

ПАТ "НАСК "ОРАНТА"" повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів НАСК «ОРАНТА» відбудуться 22 лютого 2022 року о 10 год 45 хв за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпной, 2, готельний комплекс "ТУРИСТ",
конференц-зал № 20 (на 20-му поверсі).

11.11.2021 12:11:00
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 14 грудня 2021 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА""

11.11.2021 12:00:00
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК "ОРАНТА" та проект порядку денного

ПАТ "НАСК "ОРАНТА"" повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА"" відбудуться 14 грудня 2021 року о 10 год 45 хв за адресою: 02192, м.Київ, вул. Андрія Малишка, 1, готельний комплекс "Братислава", конференц-зал "Конгрес"

30.12.2020 10:30:00
Підсумки голосування на позачергових зборах від 29.12.2020

Інформація про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 29.12.2020 року
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" (ідентифікаційний код 00034186)

28.12.2020 12:33:00
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 29 грудня 2020 року 
Станом на 22.12.2020 року згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА»: 

  • загальна кількість простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» становить 132 500 000;
  • загальна кількість голосуючих простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» становить 132 226 612. 

25.11.2020
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Повідомлення  про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» та проект порядку денного ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д, (далі – НАСК «ОРАНТА»)

25.11.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 29 грудня 2020 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 

01.02.2018
Календарний план

Календарний план розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів інформації, документів та повідомлень.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів 26.03.2018

Річна інформація емітента 25.04.2018

22.03.2016
Загальні збори акціонерів ПАТ«НАСК«ОРАНТА»

Повідомлення про проведення  річних Загальних зборів акціонерів  ПАТ«НАСК «ОРАНТА»
Місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д
ПАТ «НАСК«ОРАНТА» повідомляє, що 22 квітня 2016 року  об 10 год. 45 хв. відбудуться річні Загальні збори за адресою: 04075, м. Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія, Державне підприємство «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна», четвертий корпус, конференц-зал.

Протоколи загальних зборів акціонерів
11.05.2023 09:47:00

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА

pdf. 379.9 КБ
11.05.2023 09:47:00

Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА» 27.04.2023

zip. 3.54 МБ
27.09.2022

Протокол річних Загальних зборі акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА»

pdf. 388.51 КБ
30.06.2022 10:12:00

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА»

pdf. 360.62 КБ
23.02.2022 09:49:00

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА»

pdf. 265.19 КБ
17.12.2021 10:08:00

Протокол позачергових загальних зборів ПАТ "НАСК "ОРАНТА""

pdf. 274.51 КБ
30.12.2020 10:42:00

Протокол позачергових загальних зборів

pdf. 4.22 МБ
22.04.2016

Протокол річних зборів

pdf. 357.72 КБ
19.02.2016

Протокол позачергових зборів акціонерів

pdf. 424.79 КБ
23.04.2015

Протокол річних зборів

pdf. 492.79 КБ
04.12.2014

Протокол позачергових зборів

pdf. 228.99 КБ
01.11.2013

Протокол позачергових зборів

pdf. 189.21 КБ
20.04.2011

Протокол чергових зборів

pdf. 190.31 КБ
15.12.2010

Протокол річних зборів

pdf. 446.91 КБ
10.08.2010

Протокол позачергових зборів

pdf. 212.22 КБ
30.10.2009

Протокол позачергових зборів

rar. 55.24 КБ
17.04.2009

Протокол чергових зборів

pdf. 210.55 КБ
18.07.2008

Протокол позачергових зборів

pdf. 606.69 КБ
25.04.2008

Протокол чергових зборів

pdf. 936.36 КБ
25.01.2008

Протокол позачергових зборів

PDF. 343.18 КБ
Дата оприлюднення (розміщення) інформації - 03 березня 2016 року.
Проспекти емісій

Юридичні особи, в яких ПАТ «НАСК «ОРАНТА» володіє значним пакетом акцій або частиною активів

Дата оприлюднення (розміщення) інформації - 03 березня 2016 року.