Новини


ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

11 Листопада 2013 року
ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
за підсумками голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії "Оранта"
(далі – Товариство)
м. Київ 01.11.2013 р.

Лічильна комісія в складі:
1. Голова комісії: Кучерявий Ігор Анатолійович
2. Члени комісії: Ващенко Олександр Васильович
Єфімов Максим Аркадійович
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 01.11.2013 р. Час відкриття загальних зборів акціонерів – 12:20.
Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 50 (п'ятдесят) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 130 622 153 (сто тридцять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі сто п'ятдесят три) простими акціями, що складає 98,58276% від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.
Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:
1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».
3. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта».
4. Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта».
5. Про зміну найменування (типу) НАСК «Оранта» у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
6. Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
7. Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта».
8. Про збільшення статутного капіталу НАСК «Оранта» шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Про публічне розміщення акцій.
10. Про визначення уповноваженого органу НАСК «Оранта», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
11. Про визначення уповноважених осіб НАСК «Оранта», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
12. Про затвердження ринкової вартості акцій НАСК «Оранта».
13. Про затвердження ціни викупу акцій НАСК «Оранта» при здійсненні обов’язкового викупу акцій.
14. Про затвердження переліку конфіденційної інформації НАСК «Оранта».
З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" у такому складі:

- Кучерявого Ігоря Анатолійовича, акціонера НАСК "Оранта", Голова комісії;

- Ващенка Олександра Васильовича, акціонера НАСК "Оранта", член комісії;

- Єфімова Максима Аркадійовича, акціонера НАСК "Оранта", член комісії.
2. Термін повноважень лічильної комісії – до моменту обрання Загальними зборами акціонерів НАСК "Оранта" нового складу лічильної комісії.
3. Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків негайно, у тому числі здійснює підрахунок результатів голосування з першого питання порядку денного цих Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта".
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Визнано недійсними 1 (один) бюлетенів для голосування (21 голосів), у тому числі:
1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера: 1 (один) бюлетенів для голосування (21 голосів).
Не брали участі в голосуванні 125 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 130 617 493 голосів, що становить 99,99643% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 4 268 голосів, що становить 0,00327% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 246 голосів, що становить 0,00019% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.
З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" обрати:
1) Головою Загальних зборів – Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК "Оранта".
2) Секретарем Загальних зборів – Саф’яннікова Миколу Олександровича, акціонера НАСК "Оранта".
3) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:
- Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК "Оранта", Голови Зборів;
- Саф’яннікова Миколи Олександровича, акціонера НАСК "Оранта", Секретаря Зборів.
4) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:
- Грищенка Валерія Михайловича, тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта";
- Павлової Олени Юріївни, директора юридичного департаменту НАСК "Оранта".
2. Хід позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» фіксується відеозаписом, який забезпечує Правління Компанії.
3. Визначити доповідачем з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління Грищенка Валерія Михайловича.
4. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта":
- для доповідача з питань порядку денного - до 10 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для запитань до доповідача - до 3 хвилин, але не більше 10 хвилин на одне питання порядку денного.
Запитання до доповідача, як правило, подавати в письмовій формі до Робочої Президії.
Записуватись на виступи стосовно обговорення питань порядку денного також, як правило, шляхом подання записок до Робочої Президії.
5. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Компанії, голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос.
З питань 1-4, 7, 10-14 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. З питань 5-6, 8-9 порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
6. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів з кожного питання, що розглядалось.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 4 408 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 130 581 361 голосів, що становить 99,96877% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 36 000 голосів, що становить 0,02756% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 384 голосів, що становить 0,00029% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення прийняте.
З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта»"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
Доручити Наглядовій раді при скликанні наступних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА" включити до порядку денного наступні питання:
- про дострокове припинення повноважень голови, заступника голови та членів Наглядової ради в повному складі, та розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з головою, заступником голови та членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними;
- про обрання кількісного складу Наглядової ради;
- про обрання голови, заступника голови та членів Наглядової ради;
- про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою, заступником голови та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 3 529 058 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 35 681 478 голосів, що становить 27,31656% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 62 790 303 голосів, що становить 48,07018% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 28 621 314 голосів, що становить 21,91153% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта»"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
Доручити Наглядовій раді при скликанні наступних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА" включити до порядку денного наступні питання:
- про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії в повному складі, та розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Ревізійної комісії, та обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними;
- про обрання кількісного складу Ревізійної комісії;
- про обрання голови та членів Ревізійної комісії;
- про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії .
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 235 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 39 209 280 голосів, що становить 30,01733% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 62 790 267 голосів, що становить 48,07015% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 28 621 371 голосів, що становить 21,91157% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про зміну найменування (типу) НАСК «Оранта» у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»"
Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. Привести найменування (тип) Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», виклавши його таким чином: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА".
2. Визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" правонаступником усіх прав та зобов’язань Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" (до 2004 року – Національна акціонерна страхова компанія "Оранта").
3. Доручити Правлінню здійснити всі передбачені законодавством заходи, пов’язані із приведенням найменування (типу) Компанії у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 246 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 63 649 129 голосів, що становить 48,72767% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 66 971 768 голосів, що становить 51,27137% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 10 голосів, що становить 0,00001% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»"
Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту НАСК «Оранта» та затвердити його в новій редакції (додається), у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів від імені акціонерів НАСК «Оранта» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА".
3. Правлінню вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" відповідно до законодавства України.
4. У зв’язку з тим, що в новій редакції Статуту змінений строк повноважень членів Наглядової ради Компанії з п’яти до трьох років, встановити, що перебіг трирічного строку повноважень членів Наглядової ради, передбачений затвердженою цим рішенням новою редакцією Статуту, розпочинається для всіх діючих членів Наглядової ради з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 246 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 38 519 453 голосів, що становить 29,48922% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 91 201 018 голосів, що становить 69,82048% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 900 436 голосів, що становить 0,68934% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта»"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. Затвердити та ввести в дію з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА":
- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (додаток 1);
- Положення про Наглядову раду ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (додаток 2);
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (додаток 3);
- Положення про Правління ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (додаток 4).
2. Визнати інші внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність органів управління та контролю НАСК «Оранта» (Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління) такими, що втратили чинність, з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА"
3. Наглядовій раді, Ревізійній комісії та Правлінню не пізніше одного року з дня реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА", в межах своєї компетенції прийняти рішення (при необхідності, підготувати відповідні проекти рішень та внести їх на розгляд Загальних зборів акціонерів), а також вжити інших заходів щодо приведення своєї діяльності та діяльності Компанії в цілому у відповідність до нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА" та внутрішніх нормативних документів Компанії, затверджених цими Загальними зборами акціонерів.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 246 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 39 009 121 голосів, що становить 29,86409% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 90 711 371 голосів, що становить 69,44563% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 900 415 голосів, що становить 0,68933% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про збільшення статутного капіталу НАСК «Оранта» шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків"
Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. Збільшити Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" на 247 923 000,00 (двісті сорок сім мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі гривень 00 копійок) гривень шляхом публічного розміщення додаткових простих іменних акцій в кількості 42 380 000 (сорок два мільйони триста вісімдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Це рішення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 303 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 33 548 187 голосів, що становить 25,68338% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 69 350 895 голосів, що становить 53,09275% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 721 768 голосів, що становить 21,22287% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про публічне розміщення акцій"
Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. У зв’язку з прийняттям рішення про збільшення розміру Статутного капіталу ПАТ "НАСК "ОРАНТА" на 247 923 000,00 грн. провести публічне розміщення акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Затвердити Рішення про публічне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА", що додається.
3. Це рішення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 261 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 33 548 250 голосів, що становить 25,68343% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 68 974 890 голосів, що становить 52,80489% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 28 097 752 голосів, що становить 21,51071% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про визначення уповноваженого органу НАСК «Оранта», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. Визначити Правління ПАТ "НАСК "ОРАНТА" уповноваженим органом ПАТ "НАСК "ОРАНТА", якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андерайтера (у разі необхідності);
- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- зміни мінімальної ціни розміщення акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладені договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- затвердження результатів публічного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
2. Це рішення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 901 366 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 34 727 569 голосів, що становить 26,58628% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 67 241 859 голосів, що становить 51,47814% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 751 359 голосів, що становить 21,24552% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про визначення уповноважених осіб НАСК «Оранта», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. Визначити тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління Грищенка Валерія Михайловича, заступника Голови Правління Іваніну Людмилу Миколаївну, заступника Голови Правління Розгона Олександра Вікторовича уповноваженими особами ПАТ "НАСК "ОРАНТА", яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення публічного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
2. Це рішення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 2 100 670 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 38 682 980 голосів, що становить 29,61441% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 61 853 053 голосів, що становить 47,35265% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 985 450 голосів, що становить 21,42473% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про затвердження ринкової вартості акцій НАСК «Оранта»"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
Затвердити рішення Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» (протокол засідання Наглядової ради від 03.10.2013р.), яким затверджена ринкова вартість простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» у розмірі 1,90 (одна гривня 90 копійок) гривень на підставі письмового повідомлення ПАТ «Українська біржа» від 01.10.2013р. № 3379/01/13 щодо біржового курсу акцій НАСК "ОРАНТА" за результатами торгів 12.09.2013р., тобто на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 2 100 670 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 34 848 105 голосів, що становить 26,67856% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 65 922 307 голосів, що становить 50,46794% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 751 071 голосів, що становить 21,2453% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про затвердження ціни викупу акцій НАСК «Оранта» при здійсненні обов’язкового викупу акцій"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
Затвердити ціну викупу простих іменних акцій ПАТ "НАСК "ОРАНТА" у розмірі 1,90 (одна гривня 90 копійок) гривень на підставі письмового повідомлення ПАТ «Українська біржа» від 01.10.2013р. № 3379/01/13 щодо біржового курсу акцій НАСК "ОРАНТА" за результатами торгів 12.09.2013р., тобто на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 2 100 628 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 39 174 691 голосів, що становить 29,99085% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 61 595 742 голосів, що становить 47,15566% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 751 092 голосів, що становить 21,24532% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.
З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Про затвердження переліку конфіденційної інформації НАСК «Оранта»"
Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.
Проект рішення:
1. Затвердити Перелік конфіденційної інформації НАСК "ОРАНТА", що додається.
2. Правлінню Компанії вжити заходів щодо забезпечення охорони комерційної таємниці і конфіденційної інформації НАСК "ОРАНТА", недопущення її можливого розголошення.
3. Делегувати Правлінню Компанії повноваження щодо внесення змін і доповнень у Перелік конфіденційної інформації НАСК "ОРАНТА".
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 2 100 628 голосів.
Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:
"ЗА" - 38 913 001 голосів, що становить 29,79051% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 89 374 145 голосів, що становить 68,42189% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 234 379 голосів, що становить 0,17943% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
Рішення не прийняте.

Голова лічильної комісії
І.А.Кучерявий (підпис)

Члени лічильної комісії
О.В.Ващенко (підпис)
М.А.Єфімов (підпис)
Тут ви можете підписатися на наші найсвіжіші новини.

Поліс придбай - подарунки вигравай
23.10.2021 12:29:00 Детальніше
100 РОКІВ НАМ – 100 ПОДАРУНКІВ ВАМ
22.10.2021 07:00:00 Детальніше
ПрАТ НАСК «ОРАНТА» оголошує конкурс (тендер) на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності
16.08.2021 14:00:00 Детальніше
Яцек Мейзнер призначений на посаду Голови Правління НАСК «ОРАНТА»
Фінансовий Оскар 2020 – ОРАНТА здобула почесні нагороди
Яцек Мейзнер призначений Членом Правління НАСК "ОРАНТА"