Новини


ПРОТОКОЛ №1/2013

11 Листопада 2013 року
ПРОТОКОЛ №1/2013
позачергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії "Оранта"
(далі – Товариство)

м. Київ 01.11.2013

Дата проведення загальних зборів 01.11.2013

Місце проведення загальних зборів м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, Готельний комплекс «Братислава», конференц-зал «Конгрес»

Час початку реєстрації учасників 11:00

Час закінчення реєстрації учасників 12:00

Час відкриття зборів 12:20
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 28.10.2013 року.
Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 3 571 (три тисячі п’ятсот сімдесят одна), яким належить 132 500 000 (сто тридцять два мільйони п’ятсот тисяч) штук простих акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах - 50 (п'ятдесят).
Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах - 130 622 153 (сто тридцять мільйонів шістсот двадцять дві тисячі сто п'ятдесят три).
Кворум зборів становить 98,58276%.

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.
На Загальних зборах присутні: представники Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

- головний спеціаліст Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Горбенко Олег Васильович - керівник контрольної групи;
- головний спеціаліст Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Огонесян Ярослав Олександрович – член контрольної групи.

Голова загальних зборів - Манєвський Владислав Валерійович.
Секретар загальних зборів - Саф’янніков Микола Олександрович.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Кучерявий Ігор Анатолійович; Члени комісії - Ващенко Олександр Васильович, Єфімов Максим Аркадійович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».
3. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта».
4. Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта».
5. Про зміну найменування (типу) НАСК «Оранта» у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
6. Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
7. Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта».
8. Про збільшення статутного капіталу НАСК «Оранта» шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Про публічне розміщення акцій.
10. Про визначення уповноваженого органу НАСК «Оранта», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
11. Про визначення уповноважених осіб НАСК «Оранта», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
12. Про затвердження ринкової вартості акцій НАСК «Оранта».
13. Про затвердження ціни викупу акцій НАСК «Оранта» при здійсненні обов’язкового викупу акцій.
14. Про затвердження переліку конфіденційної інформації НАСК «Оранта».

1. З 1-го питання порядку денного (Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»)

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який запропонував учасникам Загальних зборів Товариства для підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення.

Проект рішення:

1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" у такому складі:

- Кучерявого Ігоря Анатолійовича, акціонера НАСК "Оранта", Голова комісії;
- Ващенка Олександра Васильовича, акціонера НАСК "Оранта", член комісії;
- Єфімова Максима Аркадійовича, акціонера НАСК "Оранта", член комісії.

2. Термін повноважень лічильної комісії – до моменту обрання Загальними зборами акціонерів НАСК "Оранта" нового складу лічильної комісії.
3. Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов’язків негайно, у тому числі здійснює підрахунок результатів голосування з першого питання порядку денного цих Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Визнано недійсними 1 (один) бюлетенів для голосування (21 голосів), у тому числі:
1. Неможливо зрозуміти волевиявлення акціонера: 1 (один) бюлетенів для голосування (21 голосів).
Не брали участі в голосуванні 125 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 617 493 голосів, що становить 99,99643% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 4 268 голосів, що становить 0,00327% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 246 голосів, що становить 0,00019% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

2. З 2-го питання порядку денного (Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»)
Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – голову реєстраційної комісії, який запропонував учасникам Загальних зборів Товариства для організації проведення Загальних зборів Товариства обрати голову, секретаря, робочу президію, редакційну комісію Загальних зборів Товариства та прийняти рішення з інших організаційних питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, та оголосив проект рішення.
Проект рішення:
1. З метою організації проведення Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" обрати:
1) Головою Загальних зборів – Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК "Оранта".
2) Секретарем Загальних зборів – Саф’яннікова Миколу Олександровича, акціонера НАСК "Оранта".
3) Робочу Президію Загальних зборів у такому складі:

- Манєвського Владислава Валерійовича, акціонера НАСК "Оранта", Голови Зборів;
- Саф’яннікова Миколи Олександровича, акціонера НАСК "Оранта", Секретаря Зборів.

4) Редакційну комісію Загальних зборів у такому складі:

- Грищенка Валерія Михайловича, тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта";
- Павлової Олени Юріївни, директора юридичного департаменту НАСК "Оранта".

2. Хід позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» фіксується відеозаписом, який забезпечує Правління Компанії.
3. Визначити доповідачем з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта" тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління Грищенка Валерія Михайловича.
4. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК "Оранта":

- для доповідача з питань порядку денного - до 10 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин з кожного питання;
- для запитань до доповідача - до 3 хвилин, але не більше 10 хвилин на одне питання порядку денного.

Запитання до доповідача, як правило, подавати в письмовій формі до Робочої Президії.
Записуватись на виступи стосовно обговорення питань порядку денного також, як правило, шляхом подання записок до Робочої Президії.

5. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Компанії, голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос.
З питань 1-4, 7, 10-14 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. З питань 5-6, 8-9 порядку денного рішення приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів з кожного питання, що розглядалось.

. Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Не брали участі в голосуванні 4 408 голосів.


Підсумки голосування:

"ЗА" - 130 581 361 голосів, що становить 99,96877% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 36 000 голосів, що становить 0,02756% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 384 голосів, що становить 0,00029% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Голова реєстраційної комісії Грищенко Валерій Михайлович запропонував обраним особам приступити до виконання їх обов’язків.

Голова Загальних зборів Манєвський Владислав Валерійович оголосив особливу думку акціонера Товариства – АТ «БТА Банк», про те, що Товариством не було дотримано встановленого порядку надання інформації, необхідної для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, були надані Товариством в АТ «БТА Банк» у неякісному вигляді, неповному обсязі та в недопрацьованому виді. Через відсутність в АТ «БТА Банк» повної та якісної інформації щодо питань порядку денного Загальних зборів Товариства та недостатності часу для детального вивчення цієї інформації АТ «БТА Банк» не має можливості висловити свою позицію з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Тому АТ «БТА Банк» вирішило голосувати проти з питань 3-14 порядку денного Загальних зборів Товариства. При цьому, враховуючи серйозність і складність питань порядку денного та поточну фінансову ситуацію Товариства, АТ «БТА Банк» виражає готовність розглянути ці питання на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних у найкоротші строки. Зазначена особлива думка відображає думку Ради директорів АТ «БТА Банк».

Після оголошення особливої думки АТ «БТА Банк», голова Загальних зборів Манєвський Владислав Валерійович прокоментував, що всі матеріали Загальних зборів Товариства були надані членам Наглядової ради Товариства та АТ «БТА Банк» вчасно, доказом чого є електронні повідомлення, направлені Товариством на електрону пошту відповідальних працівників АТ «БТА Банк» та членів Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів Манєвський Владислав Валерійович надав доручення голові Лічильної комісії Кучерявому Ігорю Анатолійовичу, після оголошення результатів з питань 5, 6, 8 порядку денного Загальних зборів Товариства поіменно назвати юридичних осіб-акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з зазначених вище питань.

3. З 3-го питання порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта»)

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

Доручити Наглядовій раді при скликанні наступних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА" включити до порядку денного наступні питання:
- про дострокове припинення повноважень голови, заступника голови та членів Наглядової ради в повному складі, та розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з головою, заступником голови та членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними;
- про обрання кількісного складу Наглядової ради;
- про обрання голови, заступника голови та членів Наглядової ради;
- про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою, заступником голови та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 3 529 058 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 35 681 478 голосів, що становить 27,31656% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 62 790 303 голосів, що становить 48,07018% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 28 621 314 голосів, що становить 21,91153% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

4. З 4-го питання порядку денного (Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта»)
Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

Доручити Наглядовій раді при скликанні наступних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА" включити до порядку денного наступні питання:
- про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії в повному складі, та розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами Ревізійної комісії, та обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними;
- про обрання кількісного складу Ревізійної комісії;
- про обрання голови та членів Ревізійної комісії;
- про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії .
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Не брали участі в голосуванні 1 235 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 39 209 280 голосів, що становить 30,01733% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 62 790 267 голосів, що становить 48,07015% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 28 621 371 голосів, що становить 21,91157% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

5. З 5-го питання порядку денного (Про зміну найменування (типу) НАСК «Оранта» у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»)
Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

1. Привести найменування (тип) Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», виклавши його таким чином: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА".
2. Визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" правонаступником усіх прав та зобов’язань Відкритого акціонерного товариства Національної акціонерної страхової компанії "Оранта" (до 2004 року – Національна акціонерна страхова компанія "Оранта").
3. Доручити Правлінню здійснити всі передбачені законодавством заходи, пов’язані із приведенням найменування (типу) Компанії у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 246 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 63 649 129 голосів, що становить 48,72767% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 66 971 768 голосів, що становить 51,27137% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 10 голосів, що становить 0,00001% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

На виконання доручення Голови Загальних зборів Товариства Манєвського В.В. голова Лічильної комісії Кучерявий І.А. повідомив юридичних осіб-акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ":
- Foyil Capital Limited (Кіпр);
- Акционерное общество "БТА Банк" (Казахстан);
- DRGN Limited (Кіпр);
- Geswood Holdings Limited (Кіпр);
- ТОВ "АЛЬФАВІН СЕКЮРІТІЗ";
- ТОВ "Менеджмент-План";
- ПрАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ".

6. З 6-го питання порядку денного (Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»)

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту НАСК «Оранта» та затвердити його в новій редакції (додається), у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів від імені акціонерів НАСК «Оранта» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА".
3. Правлінню вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" відповідно до законодавства України.
4. У зв’язку з тим, що в новій редакції Статуту змінений строк повноважень членів Наглядової ради Компанії з п’яти до трьох років, встановити, що перебіг трирічного строку повноважень членів Наглядової ради, передбачений затвердженою цим рішенням новою редакцією Статуту, розпочинається для всіх діючих членів Наглядової ради з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Не брали участі в голосуванні 1 246 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 38 519 453 голосів, що становить 29,48922% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 91 201 018 голосів, що становить 69,82048% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 900 436 голосів, що становить 0,68934% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

На виконання доручення Голови Загальних зборів Товариства Манєвського В.В. голова Лічильної комісії Кучерявий І.А. повідомив юридичних осіб-акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ":
- Foyil Capital Limited (Кіпр);
- Акционерное общество "БТА Банк" (Казахстан);
- DRGN Limited (Кіпр);
- Geswood Holdings Limited (Кіпр);
- ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Кіпр);
- БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Кіпр);
- Fernhall Holdings Limited (Кіпр);
- ПрАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ";
- ТОВ "Менеджмент-План".

7. З 7-го питання порядку денного (Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта»)

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

1. Затвердити та ввести в дію з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА":
- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (додаток 1);
- Положення про Наглядову раду ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (додаток 2);
- Положення про Ревізійну комісію ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (додаток 3);
- Положення про Правління ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (додаток 4).

2. Визнати інші внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність органів управління та контролю НАСК «Оранта» (Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління) такими, що втратили чинність, з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА"

3. Наглядовій раді, Ревізійній комісії та Правлінню не пізніше одного року з дня реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА", в межах своєї компетенції прийняти рішення (при необхідності, підготувати відповідні проекти рішень та внести їх на розгляд Загальних зборів акціонерів), а також вжити інших заходів щодо приведення своєї діяльності та діяльності Компанії в цілому у відповідність до нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА" та внутрішніх нормативних документів Компанії, затверджених цими Загальними зборами акціонерів.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 246 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 39 009 121 голосів, що становить 29,86409% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 90 711 371 голосів, що становить 69,44563% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 900 415 голосів, що становить 0,68933% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

8. З 8-го питання порядку денного (Про збільшення статутного капіталу НАСК «Оранта» шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків)

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

1. Збільшити Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА" на 247 923 000,00 (двісті сорок сім мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі гривень 00 копійок) гривень шляхом публічного розміщення додаткових простих іменних акцій в кількості 42 380 000 (сорок два мільйони триста вісімдесят тисяч) штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Це рішення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 303 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 33 548 187 голосів, що становить 25,68338% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 69 350 895 голосів, що становить 53,09275% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 721 768 голосів, що становить 21,22287% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

На виконання доручення Голови Загальних зборів Товариства Манєвського В.В. голова Лічильної комісії Кучерявий І.А. повідомив юридичних осіб-акціонерів, які проголосували "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ":
- Foyil Capital Limited (Кіпр);
- Акционерное общество "БТА Банк" (Казахстан);
- DRGN Limited (Кіпр);
- Geswood Holdings Limited (Кіпр);
- ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED) (Кіпр);
- БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED) (Кіпр);
- Fernhall Holdings Limited (Кіпр);
- ПрАТ "ІВЕКС КАПІТАЛ";
- ТОВ "Менеджмент-План";
- ТОВ "АЛЬФАВІН СЕКЮРІТІЗ"
- ПАТ "ЗНКІФ "Синергія-4";
- ПАТ "ЗНКІФ "Синергія-5";
- ПАТ "КЕТЗ "Сатурн".

9. З 9-го питання порядку денного (Про публічне розміщення акцій)

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

1. У зв’язку з прийняттям рішення про збільшення розміру Статутного капіталу ПАТ "НАСК "ОРАНТА" на 247 923 000,00 грн. провести публічне розміщення акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Затвердити Рішення про публічне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА", що додається.
3. Це рішення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 1 261 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 33 548 250 голосів, що становить 25,68343% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 68 974 890 голосів, що становить 52,80489% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 28 097 752 голосів, що становить 21,51071% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

10. З 10-го питання порядку денного (Про визначення уповноваженого органу НАСК «Оранта», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства)

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

1. Визначити Правління ПАТ "НАСК "ОРАНТА" уповноваженим органом ПАТ "НАСК "ОРАНТА", якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андерайтера (у разі необхідності);
- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- зміни мінімальної ціни розміщення акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладені договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
- затвердження результатів публічного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною, або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

2. Це рішення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 901 366 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 34 727 569 голосів, що становить 26,58628% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 67 241 859 голосів, що становить 51,47814% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 751 359 голосів, що становить 21,24552% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

11. З 11-го питання порядку денного (Про визначення уповноважених осіб НАСК «Оранта», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства)
Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

1. Визначити тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління Грищенка Валерія Михайловича, заступника Голови Правління Іваніну Людмилу Миколаївну, заступника Голови Правління Розгона Олександра Вікторовича уповноваженими особами ПАТ "НАСК "ОРАНТА", яким надаються повноваження:
- проводити дії щодо забезпечення публічного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

2. Це рішення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ "НАСК "ОРАНТА".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Не брали участі в голосуванні 2 100 670 голосів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 38 682 980 голосів, що становить 29,61441% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 61 853 053 голосів, що становить 47,35265% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 985 450 голосів, що становить 21,42473% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

12. З 12-го питання порядку денного (Про затвердження ринкової вартості акцій НАСК «Оранта»)
Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» (протокол засідання Наглядової ради від 03.10.2013р.), яким затверджена ринкова вартість простих іменних акцій НАСК «ОРАНТА» у розмірі 1,90 (одна гривня 90 копійок) гривень на підставі письмового повідомлення ПАТ «Українська біржа» від 01.10.2013р. № 3379/01/13 щодо біржового курсу акцій НАСК "ОРАНТА" за результатами торгів 12.09.2013р., тобто на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Не брали участі в голосуванні 2 100 670 голосів.
Підсумки голосування:

"ЗА" - 34 848 105 голосів, що становить 26,67856% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 65 922 307 голосів, що становить 50,46794% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 751 071 голосів, що становить 21,2453% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.

13. З 13-го питання порядку денного (Про затвердження ціни викупу акцій НАСК «Оранта» при здійсненні обов’язкового викупу акцій)
Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:

Затвердити ціну викупу простих іменних акцій ПАТ "НАСК "ОРАНТА" у розмірі 1,90 (одна гривня 90 копійок) гривень на підставі письмового повідомлення ПАТ «Українська біржа» від 01.10.2013р. № 3379/01/13 щодо біржового курсу акцій НАСК "ОРАНТА" за результатами торгів 12.09.2013р., тобто на день, що передує дню опублікування в установленому законодавством порядку повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Не брали участі в голосуванні 2 100 628 голосів.
Підсумки голосування:

"ЗА" - 39 174 691 голосів, що становить 29,99085% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 61 595 742 голосів, що становить 47,15566% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 27 751 092 голосів, що становить 21,24532% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.
14. З 14-го питання порядку денного (Про затвердження переліку конфіденційної інформації НАСК «Оранта»)

Слухали: Грищенка Валерія Михайловича – тимчасово виконувача обов’язки Голови Правління НАСК "Оранта", який оголосив проект рішення .

Проект рішення:
1. Затвердити Перелік конфіденційної інформації НАСК "ОРАНТА", що додається.
2. Правлінню Компанії вжити заходів щодо забезпечення охорони комерційної таємниці і конфіденційної інформації НАСК "ОРАНТА", недопущення її можливого розголошення.
3. Делегувати Правлінню Компанії повноваження щодо внесення змін і доповнень у Перелік конфіденційної інформації НАСК "ОРАНТА".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.
Не брали участі в голосуванні 2 100 628 голосів.
Підсумки голосування:

"ЗА" - 38 913 001 голосів, що становить 29,79051% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"ПРОТИ" - 89 374 145 голосів, що становить 68,42189% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.
"УТРИМАВСЯ" - 234 379 голосів, що становить 0,17943% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення не прийняте.
Голова зборів Манєвський Владислав Валерійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів   В.В.Манєвський
(підпис)Секретар зборів   М.О.Саф’янніков
(підпис)Тут ви можете підписатися на наші найсвіжіші новини.

Поліс придбай - подарунки вигравай
23.10.2021 12:29:00 Детальніше
100 РОКІВ НАМ – 100 ПОДАРУНКІВ ВАМ
22.10.2021 07:00:00 Детальніше
ПрАТ НАСК «ОРАНТА» оголошує конкурс (тендер) на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності
16.08.2021 14:00:00 Детальніше
Яцек Мейзнер призначений на посаду Голови Правління НАСК «ОРАНТА»
Фінансовий Оскар 2020 – ОРАНТА здобула почесні нагороди
Яцек Мейзнер призначений Членом Правління НАСК "ОРАНТА"