Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного

10 лют. 2018 р. 52
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (НАСК «ОРАНТА»), що є власником більше 10 відсотків простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Оранта-Життя» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 7 (далі – Товариство), повідомляє, про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться 14 березня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Д, 5-й поверх, зал засідань у приміщенні НАСК «ОРАНТА».

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.

4. Про скасування Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства .

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Про обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

8. Про обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.

Адреса веб-сайта, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.oranta-life.com.ua , oranta.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись з 11 год. 30 хв. до 11 год. 50 хв. за адресою: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Д, 5-й поверх, зал засідань у приміщенні НАСК «ОРАНТА» в день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - станом на 24 годину 7 березня 2017 року, за три робочих дні до дня проведення Зборів.

Для участі у Зборах необхідно мати при собі:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, за місцезнаходженням НАСК «ОРАНТА»: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7Д, 5-й поверх, зал засідань (відповідальний за порядок ознайомлення – Голова Правління НАСК «ОРАНТА» Грищенко В.М.) в робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год., а в день проведення Зборів – у місці їх проведення. На вказану адресу акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Зборів.

Довідки за тел.: (044) 537-58-01; (044) 520-29-27.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

Проект рішення з 1 питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у такому складі:

Морозов Олег Володимирович – голова Лічильної комісії;

Безсонова Ірина Олегівна – член Лічильної комісії.

Проект рішення з 2 питання проекту порядку денного:

2.1. Затвердити наступний порядок денний та черговість розгляду питань порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.

4. Про скасування Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства .

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Про обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

8. Про обрання (призначення) членів виконавчого органу Товариства.

2.2. Затвердити такий регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори): - для доповідей з питань порядку денного – до 2 хв.; - для відповідей на запитання – до 2 хв.; - для виступаючих в обговоренні – до 2 хв., але не більше 5 хв. з кожного питання порядку денного.

2.3. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Чорного Віталія Степановича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Ващенка Олега Васильовича.

2.4. Голосування з питань порядку денного Зборів проводити бюлетенями за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, а з питань про обрання членів органів управління Товариством – шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, кандидатури яких внесені на голосування).

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Лічильної комісії.

Проект рішення з 3 питання проекту порядку денного:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

3.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3.3. Керівнику Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України.

Проект рішення з 4 питання проекту порядку денного:

4.1. Визнати внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність органів управління та контролю Товариства (Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про Правління Товариства) такими, що втратили чинність.

Проект рішення з 5 питання проекту порядку денного:

5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з 6 питання проекту порядку денного:

6.2. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з 7 питання проекту порядку денного:

7.1. Припинити повноваження членів Правління Товариства.


Голова Правління НАСК «ОРАНТА»                                         Грищенко В.М.


Інші новини